GPT trên Google Sheet miễn phí với Apps Script

Thông thường khi tìm kiếm sự tích hợp với GPT trên Google Sheet, chúng ta sẽ gặp một số tùy chọn có sẵn trong các cửa hàng mở rộng, nhưng phần lớn là trả tiền và tốn kém. Nhìn vào điều này, chúng tôi sẽ dạy bạn cách cài đặt một ứng dụng Script miễn phí để sử dụng API GPT của bạn trong công thức trên bảng tính của bạn.

Lợi ích của việc tích hợp GPT với Google Sheets

A. Personalization và Flexibility: Không giống như các phần mở rộng tiêu chuẩn, tích hợp GPT cho phép bạn tạo các giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể. Điều này bao gồm phân tích dữ liệu, tạo báo cáo, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

B. Tiết kiệm thời gian và hiệu quảGPT có thể tự động hóa các tác vụ thường mất nhiều thời gian, chẳng hạn như biên soạn dữ liệu từ các nguồn khác nhau, viết tóm tắt dữ liệu và tạo hiểu biết từ các tập dữ liệu phức tạp.

C. Cải thiện liên tụcMô hình GPT đang được phát triển liên tục, nhận được các bản cập nhật và cải tiến để mở rộng khả năng và hiệu quả của nó.

Aikit - wordpress ai writing assistant using gpt-3

Mở rộng x Script Cá nhân

Các tiện ích mở rộng thường cung cấp nhiều tùy chọn hơn, một UI tùy chỉnh với giao diện dễ dàng truy cập và thiết lập. Vấn đề lớn là mức giá được sử dụng để thực hiện một cái gì đó đơn giản, tham khảo GPT.

Làm một kịch bản tùy chỉnh ngoài việc tiết kiệm tiền, sẽ cho phép tùy chỉnh, đặt các hướng dẫn tiêu chuẩn, tạo ra các công thức khác nhau đáp ứng nhu cầu của bạn.

Vấn đề lớn là việc sử dụng Apps Scripts Script, ngay cả với sự giúp đỡ của chatGPT, vẫn có thể gây ra lỗi.

Cách tích hợp GPT vào Google Sheets

Việc tích hợp GPT vào Google Sheets liên quan đến một số bước kỹ thuật, bao gồm:

A. Cấu hình API: Trước tiên, bạn cần truy cập vào API GPT của OpenAI. Điều này thường liên quan đến việc tạo một tài khoản và có được một khóa API.

B. Sử dụng Google Apps Script: Google Apps Script, một nền tảng kịch bản dựa trên JavaScript để tự động hóa trong G Suite, có thể được sử dụng để tích hợp GPT vào Google Sheets. Điều này liên quan đến việc viết kịch bản gọi đến API GPT và xử lý câu trả lời.

C. Tự động hóa và Customization: Với kịch bản đang hoạt động, bạn có thể tự động hóa các tác vụ như tạo văn bản, phân tích dữ liệu và các tính năng khác trực tiếp trong Google Sheets.

Mã Apps Script để sử dụng GPT trong Sheet

Dưới đây tôi chia sẻ mã tôi sử dụng để sử dụng một công thức đơn giản như GPT=(“promt”;CE1)Sử dụng công thức Sheet này, tôi có thể sử dụng các ô khác nhau để tạo nội dung trong bảng của mình.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh và sửa đổi mã, tạo các công thức khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau. Với sự giúp đỡ của trò chuyện GPT, bạn sẽ có thể sử dụng API OpenAI trên Google Sheet miễn phí.

var apiKey = 'SUACHAVEDEAPI';

function GPT() {
 var messages = [];
 for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
  var arg = arguments[i];
  if (typeof arg === 'string' && arg.trim() !== '') {
   messages.push({ 'role': 'user', 'content': arg.trim() });
  } else if (Array.isArray(arg)) {
   arg.forEach(function(cellValue) {
    if (typeof cellValue === 'string' && cellValue.trim() !== '') {
     messages.push({ 'role': 'user', 'content': cellValue.trim() });
    }
   });
  }
 }

 if (messages.length === 0) {
  return 'Nenhuma mensagem válida fornecida.';
 }

 var url = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions';
 var headers = {
  'Authorization': 'Bearer ' + apiKey,
  'Content-Type': 'application/json'
 };

 var payload = {
  'model': 'gpt-3.5-turbo-1106', // Especificar o modelo desejado
  'messages': messages,
  'max_tokens': 700 // Configuração flexível do número máximo de tokens
 };

 var options = {
  'method': 'post',
  'headers': headers,
  'payload': JSON.stringify(payload),
  'muteHttpExceptions': true // Importante para tratar erros
 };

 try {
  var response = UrlFetchApp.fetch(url, options);
  var result = JSON.parse(response.getContentText());

  if (response.getResponseCode() === 200 && result.choices && result.choices.length > 0) {
   return result.choices[0].message.content; // Acessa o conteúdo da mensagem corretamente
  } else {
   Logger.log('Erro na resposta da API: ' + response.getContentText());
   return 'Erro na resposta da API.';
  }
 } catch (e) {
  Logger.log('Erro ao fazer a requisição para a API: ' + e.message);
  return 'Erro ao fazer a requisição para a API.';
 }
}

Làm thế nào để cài đặt mã trong Apps Script

Để tích hợp OpenAI GPT với Google Sheets, bạn sẽ cần phải sử dụng Google Apps Script, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và tương tác với các API bên ngoài như OpenAI. Dưới đây là một hướng dẫn từng bước về cách cài đặt mã được cung cấp và sử dụng công thức tùy chỉnh trong Google Sheets để tương tác với GPT.

Bước 1: Thiết lập OpenAI API

 1. Truy cập trang web OpenAI và tạo tài khoản hoặc đăng nhập.
 2. Chuyển đến phần quản lý API và tạo một khóa API mới. Lưu khóa đó vì bạn sẽ cần nó để xác thực yêu cầu của mình.

Bước 2: Mở Google Apps Script Editor

 1. Mở Google Sheets mới hoặc hiện có nơi bạn muốn sử dụng GPT.
 2. Trong menu, click vào Extensões > ứng dụng script.
 3. Điều này sẽ mở trình soạn thảo Google Apps Script trong một tab mới.

Bước 3: Cài đặt code

 1. Trong trình soạn thảo Apps Script, xóa bất kỳ mã nào hiện có.
 2. Sao chép và dán mã được cung cấp trong trình soạn thảo.
 3. Substitua 'SUACHAVEDEAPI' Khóa API thực tế mà bạn đã nhận được từ OpenAI.
 4. Lưu kịch bản với tên dự án có liên quan bằng cách sử dụng Arquivo > Salvar hoặc biểu tượng đĩa.

Bước 4: Sử dụng tính năng Tùy chỉnh trong Google Sheets

 1. Trở lại trang tính Google Sheets của bạn.
 2. Trong một ô, nhập GPT (đặt câu hỏi của bạn ở đây) Bạn cũng có thể tham khảo các ô khác có chứa văn bản mà bạn muốn gửi.
 3. Nhấn Enter và chờ câu trả lời được tạo ra. Điều này có thể mất vài giây tùy thuộc vào câu trả lời của API.

Quan điểm quan trọng

 • Tỷ lệ và giới hạn: API OpenAI có tỷ lệ sử dụng, có thể giới hạn số lượng yêu cầu bạn có thể thực hiện. Hãy chú ý đến những giới hạn này để tránh sự gián đoạn.
 • Chìa khóa API: Giữ khóa API của bạn an toàn và không chia sẻ nó trong kịch bản hoặc bằng bất kỳ cách nào có thể được hiển thị công khai.
 • xử lý lỗiMã bao gồm xử lý lỗi cơ bản, nhưng bạn có thể muốn mở rộng nó để xử lý tốt hơn các lỗi mạng hoặc phản ứng API bất ngờ.
 • Customização: Bạn có thể điều chỉnh mô hình ('model', số lượng token tối đa ('max_tokens'Các thiết lập khác tùy theo nhu cầu của dự án.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ có thể tích hợp GPT mạnh mẽ của OpenAI vào Google Sheets, mở ra một loạt các khả năng cho tự động hóa, phân tích dữ liệu, tạo nội dung và nhiều hơn nữa.